Algemene Voorwaarden B2B

Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden voor geldigheid

De verkoper DZJING BV is geregistreerd onder BTW-nummer BE0767509233. Elke bestelling wordt beschouwd als aanvaarding van de algemene voorwaarden door de koper. Deze algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst zoals hieronder beschreven.

DZJING BV
Bronstraat 77/4
+32474345309
info@dzjing.be
Btw nr: BE0767509233
FORTIS: BE09001906569857

2. Prijzen, offertes en betalingsvoorwaarden

De prijzen van de producten en diensten op de prijslijsten zijn aangegeven in euro’s, exclusief btw en exclusief transportkosten en / of andere belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

Alle aanbiedingen zijn niet bindend en DZJING behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. Indien de aangeboden producten en diensten tijdens de periode tussen het plaatsen van de bestelling en de uitvoering ervan een prijsstijging ervaren, heeft de koper het recht om de bestelling te annuleren en de overeenkomst op te ontbinden binnen zeven (7) dagen na de aankondiging van de prijsverhoging door DZJING. De aangegeven prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te Bronstraat 77/4, 2400 Mol, Belgie.
Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.

Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

De goederen blijven eigendom van verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van de koopsom. Elke annulering van een bestelling verplicht de koper tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten titel van winstderving gelijk aan 30 % van de offerte of factuurprijs onder voorbehoud van bewijs door de verkoper van bewijs van grotere schade.

Al onze facturen zijn netto contant betaalbaar op de vervaldag, behoudens afwijkend schriftelijk beding. Bij niet-betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd tegen een tarief van 8 % per jaar tot op de dag van effectieve betaling. De inning van promessen of wissels vormt hierop geen afwijking en geen schuldhernieuwing. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15 % met een minimum van EUR 25, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Het recht op vergoeding voor laattijdige betaling blijft aan de verkoper voorbehouden. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar en geeft verkoper o.a. het recht alle leveringen en bestellingen te schorsen

Verkoper behoudt zich het recht voor aan de koper vervoerkosten te factureren voor alle door hen bestelde goederen die op het ogenblik van levering niet aanvaard worden.

In geval van wanbetaling of van niet-naleving der overeengekomen betalingsvoorwaarden, worden de eventueel toegekende voordelen opgeheven.

Alle eventuele buitenlandse fiscale, parafiscale en andere lasten (o.a. “Eco-labels”) zijn uitsluitend ten laste van de buitenlandse koper/invoerder.

Elke aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot het vervangen van de geleverde producten of diensten, zonder vergoeding van enige indirecte of immateriële schade, zoals maar niet beperkt tot gederfde inkomsten, klantenverlies, standstill, verlies van contracten, meerkosten, … Hoogstens is de aansprakelijkheid beperkt tot een equivalent van het overeenstemmende factuurbedrag

3. Aanvaarding van de bestelling

Een bestelling is niet bindend voor DZJING voordat deze bevestigd is via e-mail door DZJING of totdat de uitvoering van de bestelling is gestart. DZJING behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of om bepaalde voorwaarden aan de uitvoering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle productinformatie, prijzen en bestelinformatie zijn te allen tijde onderhevig aan mogelijke wijzigingen en correcties.

4. Levering

De door DZJING opgegeven levertijden zijn indicatief. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Overschrijding van een levertijd geeft de koper geen recht op schadevergoeding en geeft de koper evenmin het recht om de bestelling te annuleren of de overeenkomst te annuleren, tenzij de levertijd is overschreden in die zin dat van de koper redelijkerwijs niet meer kan worden verwacht de overeenkomst te zullen nakomen. In dit geval heeft de koper het recht om de bestelling te annuleren of, indien nodig, de overeenkomst te annuleren. De koper is aansprakelijk voor onjuiste levering vanwege een verkeerd afleveradres. In dat geval kunnen extra kosten van toepassing zijn. In het geval van niet-levering, worden alle bedragen betaald door de koper vergoed zonder rente of enige andere schade vergoeding. Indien u een product bestelde dat niet op stock is, dan zal dit meegedeeld worden. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.  Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. De leveringen gebeuren persoonlijk, per  Post of via een Koerierdienst. De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven de eigendom van DZJING tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

6. Klachten

Om ontvankelijk te zijn, moeten klachten worden gericht aan DZJING via info@DZJING.BE. Als de levering niet in overeenstemming is met de bestelling van de koper, dienen de klachten binnen zeven (7) dagen na de bestelling te worden geadresseerd. In geval van verborgen gebreken, binnen een periode van zeven (7) dagen na ontdekking van de fout. In deze schriftelijke communicatie moet de koper de schade beschrijven en een schadebewijs via foto verstrekken.

7. Garantie

De garantie van DZJING is beperkt tot de garantie voor verborgen gebreken en de handeling voor consumentengaranties, beide vermeld in het Belgisch Burgerlijk Wetboek. DZJING is aansprakelijk voor schade op voorwaarde dat dit een gevolg is van een ernstige fout of een kwaad opzet. DZJING is niet aansprakelijk voor algemene of specifieke indirecte schade, van welke aard ook, die eventueel door de koper is veroorzaakt.

8. Recht op afstand – Retourneren

De Koper kan het verzakingsrecht uitoefenen binnen veertien dagen na levering van het product of bij ondertekening van een dienstverleningsovereenkomst zonder boete en zonder opgave van redenen. Dit kan door ons schriftelijk te verwittigen per mail op het adres info@DZJING.be.  Als de koper zich op dit recht beroept, moeten de producten in hun oorspronkelijke staat en verpakking worden teruggebracht naar DZJING, Bronstraat 77/4, 2400 Mol, Belgie op kosten van de koper en op eigen risico. Om een veilige aflevering van het pakket te garanderen, adviseren wij om een verzekerde koerierdienst te gebruiken. De koper is verantwoordelijk voor de retourzending. De mogelijkheid tot herroeping geldt niet in het geval van levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Retourzendingen onder rembours worden niet aanvaard. De terugbetaling wordt gedaan op de door u opgegeven rekeningnummer na ontvangst en nazicht van de terugzending. 

9. Overmacht

DZJING kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke vertragingen in de uitvoering of niet-uitvoering van zijn verplichtingen veroorzaakt door omstandigheden buiten DZJING’s controle. Deze omstandigheden omvatten problemen met de aanvoer of het gebrek aan grondstoffen, onderbreking of permanente opschorting van de productie, stakingen, uitsluitingen, enige andere vorm van bedrijfsverstoringen of handelsgeschillen, stroomuitval of niet of late levering die van invloed zijn op DZJING en / of leveranciers van DZJING, zelfs als deze omstandigheden kunnen worden verwacht. Indien DZJING niet onmiddellijk handelt tegen een tekortkoming jegens de koper, kan dit in geen geval als verwaarlozing gezien worden vanwege DZJING om deze tekortkoming later aan te voeren.

10. Persoonlijke informatie

Door een bestelling aan DZJING, gaat de koper officieel akkoord met de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens voor administratieve doeleinden, zoals het beheer van de klantendossiers, bestellingen, facturen en leveringen en de opvolging van de financiële solvabiliteit. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor promoties, gepersonaliseerde publiciteit en / of andere marketinggerelateerde doeleinden als de koper hiermee expliciet akkoord gaat tijdens het plaatsen van een bestelling. Dit kan te allen tijde door de koper worden gewijzigd. DZJING zal persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden. De koper heeft het recht om zijn of haar persoonlijke gegevens te allen tijde te bekijken en te wijzigen. De koper heeft ook het recht om – kosteloos – op te treden tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor Direct Marketing-initiatieven. Voor meer informatie kan de koper contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in Brussel.

11. Intellectuele eigendom 

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
DZJING is een geregistreerd Benelux merk.

12. Gebruik van cookies 

Onze website gebruikt cookies waardoor tijdens een bezoek aan onze site`cookies` op de harde schijf van uw computer geplaatst kunnen worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies worden gebruikt om uw bezoek te optimaliseren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

13. Bewijs

De betrokken partijen komen overeen dat een geldig contract wordt opgesteld met behulp van elektronische communicatiemiddelen.

14. Diversen
Ingeval een of meerdere bepalingen van de overeenkomst nietig worden verklaard, zal dit op generlei wijze de geldigheid van de andere bepalingen aantasten. DZJING heeft het recht om de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd via de website.

15. Toepasselijk recht

Alle gemaakte afspraken met DZJING zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België. De Koper kan het verzakingsrecht uitoefenen binnen veertien dagen na levering van het product of bij ondertekening van een dienstverleningsovereenkomst zonder boete en zonder opgave van redenen.